Skip to content

Top recommendations from locals

From sightseeing to hidden gems, find out what makes the city unique with the help of the locals who know it best.
Buddhist Temple
“เป็นสถานที่ ที่ใช้ออกกำลังกาย มีครื่องออกกำลังกายหลายอย่าง ซึ่งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลย”
  • 3 locals recommend
Park
“เป้นสถานที่ใกล้กับเซเว่นอีเลฟเว่น ร้านค่าสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้กลับหอพัก Aree Mansion สะดวกในการซื้อสิ่งของของลูกค่า เพราะจะเปิดตลอด 24 ชั่วโมง”
  • 1 local recommends
Place of Worship
“วัดพระธาตุหนองบัว เป็นอีกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมาสักการะเมืองมาที่เมืองอุบลฯ เจดีย์พุทธคยาสีเหลืองทองตั้งเด่นตระหง่านอยู่ ภายในยิ่งสวยกว่า เหลืองทองอร่ามไปทั่วทั้งเจดีย์ที่ประดิษฐานพระธาตุ”
  • 1 local recommends
Point of Interest
  • 1 local recommends
Place of Worship
Place of Worship
“This temple is the Famous for our province, When tourist come here the first temple should be this jus about 4km from home.”
  • 1 local recommends
Point of Interest
  • 1 local recommends
Temple
“หลีกหนีความวุ่นวายในสังคมปัจจุบัน สู่ความสงบเงียบและธรรมชาติ ได้มีโอกาสทำบุญ และนั่งวิปัสนากรรมฐานทำให้จิตใจสงบขึ้น เหมาะแก่การพักผ่อนเพื่อทำให้จิตใจสบาย ”
  • 1 local recommends
Grocery or Supermarket
  • 1 local recommends